logo
Vietnam Labour Update #85
Vietnam Labour Update #85

Vietnam Labour Update #91
Vietnam Labour Update #91

Vietnam Labour Update #90
Vietnam Labour Update #90

Mapping ride-hailing app driver strikes in Vietnam
Mapping ride-hailing app driver strikes in Vietnam
"There is nobody to protect us so we must instead gather here to oppose”.

Vietnam Labour Update #89
Vietnam Labour Update #89

Vietnam Labour Update #88
Vietnam Labour Update #88

Vietnam Labour Update #87
Vietnam Labour Update #87

Vietnam Labour Update #86
Vietnam Labour Update #86

CHANGEMENT DE L’ADRESSE DU SITE ET EMAIL
CHANGEMENT DE L’ADRESSE DU SITE ET EMAIL
Changement de l'adresse du site web et courrier électronique

ANNOUNCEMENT: CHANGE DOMAIN NAME & MAILING ADDRESS
ANNOUNCEMENT: CHANGE DOMAIN NAME & MAILING ADDRESS
Changes will make no interruption to VIU contents and activities.  

Vietnam Labour Update #84
Vietnam Labour Update #84

Vietnam Labour Update #83
Vietnam Labour Update #83

Vietnam Labour Update #82
Vietnam Labour Update #82

Vietnam Labour Update #81
Vietnam Labour Update #81

Vietnam Labour Update #80
Vietnam Labour Update #80

The black rolling hills of Hanoi’s bursting Nam Son trash site
The black rolling hills of Hanoi’s bursting Nam Son trash site
As Hanoi’s biggest landfill Nam Son nears capacity, causing widespread pollution, disease and land disputes in nearby communities, tensions between locals and officials are ramping up as demands for compensation are ignored

Vietnam Labour Update #79
Vietnam Labour Update #79

Vietnam Labour Update #78
Vietnam Labour Update #78

Vietnam Labour Update #77
Vietnam Labour Update #77

Discussion on Worker Representative Organisations (WROs):
Discussion on Worker Representative Organisations (WROs):
English/French
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi