logo
Vietnam prepares to begin a new chapter in labour organizing
Vietnam prepares to begin a new chapter in labour organizing
Starting in 2021, Vietnam will allow the creation of new worker representative organizations not affiliated with the official trade union. Joe Buckley examines what this change could mean for both Vietnam’s workers and the main actors currently involved in labour organizing.

Déclaration de l'Indépendant Syndicat Vietnamien
Déclaration de l'Indépendant Syndicat Vietnamien
Mesdames et Messieurs, À l'ère de la mondialisation, l'intégration dans l'économie mondiale oblige les pays à élargir leurs marchés et à établir des liens avec d'autres

Official announcement of Vietnamese Independent Union
Official announcement of Vietnamese Independent Union
English/French
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi