logo

ANNOUNCEMENT: CHANGE DOMAIN NAME & MAILING ADDRESS

Ngày đăng: 22/11/2020
Changes will make no interruption to VIU contents and activities.  


ANNOUNCEMENT: CHANGE DOMAIN NAME & MAILING ADDRESS

 

Dear friends and readers,

To provide a better service for everyone who concerns with VIU activities, we are pleased to inform you that our website will be moved to a new address from now on. Please approach us at:

Website: www.vnunion.org

Email: contact@vnunion.org

Many thanks for your accompany and support till now. 

Vietnamese Independent Union (VIU)

November 22, 2020

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

English/French
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi