logo

Hỏi - Đáp về Bảo hiểm thất nghiệp

Ngày đăng: 27/10/2020
Hỏi: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hỗ trợ học nghề tại cơ sở đào tạo nghề nghiệp của địa phương không phải nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Nếu có thì hồ sơ đề nghị bao gồm giấy tờ gì?
Trả lời: Theo quy định Điều 24 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề tại địa phương nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thành phần hồ sơ đề ngị hỗ trợ học nghề bao gồm: đề nghị hỗ trợ học nghề và quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 
Hỏi: Người lao động có được tham gia khóa đào tạo nghề đã diễn ra trước khi có quyết định về việc hỗ trợ học nghề không?
Trả lời
Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa dổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP thì trường hợp người lao động có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghề đang được cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện, người lao động vẫn được hỗ trợ tham gia khóa học nghề này nếu thời điểm bắt đầu đào tạo nghề tính đến thời điểm ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề không quá 01 tháng và cơ sở đào tạo nghề nghiệp đảm bảo dạy bù đầy đủ kiến thức của khoảng thời gian trước khi người lao động tham gia học nghề.
 
Hỏi: Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội trong việc thu hồi tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp sai quy định
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp do chi trả không đúng theo quyết định hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp hoặc chi trả không đúng thời hạn quy định hoặc thu bảo hiểm thất nghiệp không đúng dẫn đến việc giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sai quy định.
Theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp do giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sai quy định hoặc ban hành và chuyển quyết định hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng thời hạn quy định.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức việc thực hiện thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sai quy định trong trường hợp nguyên nhân dẫn đến thu hồi không phải do cơ quan thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.
 
HỏiNgười lao động được xác định là có việc làm và bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp nào?
Trả lời
Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP thì người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;
- Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;
- Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;
- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.
 
Theo LĐXH
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tư vấn luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi